Espresso – Din lokala tidning

Ta hand om dig innan någon annan gör det

Den 1 juli 2017 trädde en ny lag i kraft – lagen om framtidsfullmakt. En framtidsfullmakt kan enkelt beskrivas som ett privat alternativ till god man. En framtidsfullmakt är avsedd att gälla när fullmaktsgivarens hälsotillstånd är sådant att han eller hon varaktigt inte längre har förutsättningar att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser.

En framtidsfullmakt ska upprättas innan hjälpbehovet uppstår eftersom man måste ha rättshandlingsförmåga/beslutsförmåga när fullmakten upprättas. Att ha rättshandlingsförmåga/beslutsförmåga kan förklaras med att ha full förståelse och medvetenhet för innebörden i den handling man upprättar. Formkraven är vidare att fullmakten ska vara skriftlig, det ska tydligt framgå att det är en framtidsfullmakt, samt att fullmaktsgivarens namnteckning ska bevittnas av två personer som är samtidigt närvarande. Vittnena måste vara vuxna och får inte vara släkt med fullmaktsgivaren.

När det gäller innehållet i fullmakten, det fullmaktsgivaren vill ha hjälp med, finns det ingen lag som bestämmer detta utan det gör fullmaktsgivaren själv. Fullmaktsgivaren ”skräddarsyr” fullmakten efter sitt eget behov. Dock ska en framtidsfullmakt omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter. Ekonomiska angelägenheter kan t.ex. vara en rätt att förvalta och/eller sälja bostad, aktier, fonder, avsluta bankkonto och betala räkningar. När det gäller personliga angelägenheter så kan det t.ex. gälla frågor om var fullmaktsgivaren ska bo, rätt till bistånd/bidrag m.m. Andra viktiga frågor att ta ställning till för fullmaktsgivaren kan vara om fullmaktshavaren ska ha rätt att ta ut ett arvode för sitt uppdrag, om fullmaktshavaren får skänka bort fullmaktsgivarens egendom i gåva, vem som ska ersätta fullmaktshavaren om denne inte längre kan fullgöra sitt uppdrag eller om det ska utses en granskare.

Det finns dock ett par begränsningar för vad fullmaktsgivaren kan förordna om i en framtidsfullmakt. Fullmaktsgivaren kan inte lämna fullmakt till någon att göra medicinska bedömningar eller tandvårdsbedömningar. En framtidsfullmakt får inte heller avse sådana personliga angelägenheter som att för fullmaktsgivarens räkning upprätta testamente, bekräfta faderskap eller ingå eller avsluta äktenskap.

En framtidsfullmakt träder i kraft när fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden varaktigt har förlorat sin förmåga att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Det är fullmaktshavaren som bedömer om fullmakten har trätt i kraft. Fullmaktsgivaren kan dock bestämma att ikraftträdandet ska prövas av domstol.

Trygga din framtid genom att upprätta en framtidsfullmakt i vilken du själv skräddarsyr vad din fullmaktshavare ska hjälpa dig med om du varaktigt skulle förlora din förmåga!

Ulrika Lysholm
Familjens Jurist

]]>

Hemsidan använder cookies för att optimera din användarupplevelse. Vi utgår från att du godkänner detta men du kan välja att lämna oss om du önskar. Acceptera Läs om vår integritetspolicy